Wedstrijdreglement "Win deze wagen"

 

 

1.         IDENTIFICATIE

1.1.         Deze Wedstrijd wordt u aangeboden, onder de hierna opgenomen voorwaarden, door Prik&Tik CVBA, gevestigd te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 85, met ondernemingsnummer BE 0425.835.245

2.         DEFINITIES

2.1.         Voor de toepassing van huidig Wedstrijdreglement wordt onder volgende termen, aangeduid met een hoofdletter, het volgende begrepen:

Wedstrijd” zal betekenen de Wedstrijd beschreven in huidig Wedstrijdreglement ook gekend onder de benaming “Win deze wagen”.

Wedstrijdreglement” zal betekenen onderhavig reglement houdende de voorwaarden betreffende de Wedstrijd.

Organisator” zal betekenen Prik&Tik CVBA, gevestigd te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 85, met ondernemingsnummer BE 0425.835.245

Deelnemer” zal betekenen iedere natuurlijke persoon, minstens 18 jaar oud, woonachtig te België en Nederland die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden en exclusief voor zichzelf, aan de Wedstrijd deelneemt en met uitsluiting van :

  1. natuurlijke personen dewelke zetelen in de raad van bestuur van de Organisator
  2. natuurlijke personen die verbonden zijn met de Organisator via een arbeidsovereenkomst
  3. natuurlijke personen tewerkgesteld in of aangesteld door de onderneming(en) die instaat/instaan voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van de Wedstrijd, al dan niet in (rechtstreekse of onrechtstreekse) onderaanneming voor Organisator;
  4. deze natuurlijke personen dewelke hun wettelijke woonplaats hebben op dezelfde plaats als de personen vermeld onder (I), (II) en (III) of er een familiale band in de eerste of de tweede graad mee hebben.

3.            VOORWERP VAN DE WEDSTRIJD

3.1.         Er is een aankoopverplichting om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen. De Deelnemer aan de Wedstrijd koopt in een Prik&Tik winkel minimaal 1 bak of 1 multipack uit het Coca-Cola gamma. Per bak of multipack ontvangt hij een unieke code die hij eenmalig kan gebruiken om deel te nemen aan de Wedstrijd.

3.2          Het Coca-Cola gamma waarvoor een unieke code wordt toegekend per aankoop van een bak of een multipack bestaat uit:

                Coca-Cola zero sugar, Coca-Cola original taste, Coca-Cola light taste, Coca-Cola life, Sprite, Finley, Aquarius, Nestea, Nalu fruity energizer, Monster, Capri-Sun, Minute Maid, Chaudfontaine, Nordic Mist en Appletiser.

3.3          De Deelnemer surft naar Prikentik.com, klikt op de wedstrijdbanner en voert zijn code in.

3.4          De Deelnemer beantwoordt een wedstrijd- en een schiftingsvraag en vult zijn persoonlijke gegevens in.

                De wedstrijdvraag is: ” Wat is de naam van de community facebook-pagina van Prik&Tik??”

                De schiftingsvraag is: “Hoeveel deelnames zullen wij ontvangen tussen 02/05 en 14/06/2017?”

3.5          De Deelnemer die de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag correct beantwoordde of de wedstrijdvraag correct beantwoordde en het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderde van alle Deelnemers, wint de hoofdprijs.

3.4          Bij een ex aequo wordt de Deelnemer die het eerst deelnam beschouwd als de winnaar.

4.         DE PRIJZEN

4.1.         Hoofdprijs: 1 Hyundai I20 ter waarde van €16.999,00

                8 Duotickets van Brussels Airlines ter waarde van €500,00

                30 Bongobonnen “Hotel met overnachting & Ontbijt” ter waarde van €99,99

                200 X 2 bioscoop tickets ter waarde van €21,00           

4.2.         De prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij de afhaling van de prijs is de vertoning van het paspoort verplicht en de gegevens op het paspoort moeten overeenkomen met de gegevens zoals ingevuld op het wedstrijdformulier. Indien er geen of slechts een gedeeltelijke overeenkomst is, wordt de prijs niet toegekend.

4.3          Per domicilie-adres kan er maar 1 prijs toegekend worden en kan er dus slechts 1 winnaar zijn.

Indien een domicilieadres in aanmerking zou komen voor meerdere prijzen, wordt alleen 1 prijs, die met de hoogste waarde, toegekend.

4.4          De winnaars worden bekendgemaakt op Prikentik.com ten laatste op 21/06/2017

5.         BIJZONDERE VOORWAARDEN:

5.1.         De Wedstrijd vindt alleen plaats op de website www.prikentik.com en deelname aan de Wedstrijd is enkel toegestaan door gebruik te maken van het daartoe bestemde en correct ingevulde formulier op de Wedstrijdpagina’s van “Win deze wagen” op www.prikentik.com

5.2.         De Wedstrijd is niet cumuleerbaar met dezelfde of enige andere wedstrijd, actie, korting, premie of voorwaarde van de Organisator.

5.3.         Deelname aan de Wedstrijd kan onbeperkt maar voor elke deelname is een unieke code vereist die slechts één keer kan gebruikt worden. Uitsluiting van de Wedstrijd heeft als gevolg dat elke verdere toekomstige deelname uitgesloten zal zijn.

6.         DUUR VAN DE WEDSTRIJD

6.1.         De Wedstrijd is enkel geldig van 02/05/2017 tot en met 14/06/2017

7.         AANVAARDING

7.1.         Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van het Wedstrijdreglement en aanvaardt de Deelnemer het Wedstrijdreglement in haar bepalingen en zonder enig voorbehoud.

                Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer, indien van toepassing, alle andere reglementen te aanvaarden dewelke van toepassing zijn op de Wedstrijd ingevolge het geheel of gedeeltelijk gebruik van enig sociaal netwerkplatform door de Organisator voor de organisatie van de Wedstrijd.

7.2.         Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer dat de Organisator op generlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de Wedstrijd, behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout. De Organisator is aldus niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dewelke zou ontstaan in hoofde van enige Deelnemer in het kader van de Wedstrijd.

7.3.         Door hun deelname aan de Wedstrijd geven de Deelnemers toestemming tot de publicatie van hun naam en adres en hun identificatie als winnaars.

8.         VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

8.1.         Naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd zal de Organisator persoonsgegevens van de Deelnemer verwerken, zoals doch niet beperkt tot de gegevens verstrekt op het deelnameformulier of gegevens verzameld via first-party of third-party cookies.

De Organisator zal deze persoonsgegevens hoofdzakelijk gebruiken om de deelname aan de Wedstrijd mogelijk te maken. Echter zal de Organisator deze persoonsgegevens ook bezorgen aan andere ondernemingen betrokken bij de Wedstrijd. Tot slot zullen de Organisator en de onderneming aan wie de persoonsgegevens in toepassing van dit artikel werden bezorgd deze persoonsgegevens tevens gebruiken om hun producten of diensten aan te bieden.

8.2.         De Organisator zal de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het uitvoeren van de Wedstrijd of voor het bereiken van de door de Deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.

8.3.         De Deelnemer heeft het recht om van de Organisator te bekomen:

I.              zonder vertraging, kosten of uitstel:

  • kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
  • verstrekking in begrijpelijke vorm van gegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens;
  • mededeling van de logica die aan een geautomatiseerde verwerking ten grondslag ligt. Zulks enkel in geval van automatische besluitvorming.

II.             de verbetering, van alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Eenieder is bovendien gerechtigd wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen. Eenieder kan kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens bekomen die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

8.4.         De Deelnemer heeft het recht zich kosteloos en zonder enige motivering bij de Organisator te verzetten tegen de verwerking van op hem betrekking hebbende gegevens met het oog op het gebruik voor direct marketing.

9.         OVERIGE BEPALINGEN

9.1.         De Organisator behoudt zich het discretionair recht voor om iedere Deelenemer uit te sluiten van de Wedstrijd en / of de toegekende prijzen terug te vorden, indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met het Wedstrijdreglement of zich schuldig maakt aan fraude of andersoortig oneerlijk gedrag.

                De beslissingen terzake zijn niet vatbaar voor beroep.

9.2.         De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Wedstrijdreglement.

9.3.         Indien één of meer bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar zijn of in strijd zijn met andere toepasselijke reglementen, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van deze bepaling niet in het gedrang brengen maar zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling benadert.

                Dit recht tot vervanging van een bepaling wordt discretionair uitgeoefend door de Organisator en is niet vatbaar voor beroep.

9.4.         Op alle geschillen aangaande de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Er wordt geoordeeld door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

10.          CONTACT

10.1.       Indien de Deelnemer vragen heeft aangaande het Wedstrijdreglement kan hij / zij zich steeds richten tot de Organisator via de contactgegevens ter beschikking gesteld op de website van de Organisator: www.Prikentik.com

 

***

 

ALS EERSTE OP DE HOOGTE VAN LEUKE ACTIES?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang exclusieve aanbiedingen en promo's als eerste in je mailbox.